SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projektu Nr. 1.1.1.1/18/A/023

13.10.2020.

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

Sadarbības partneri ir strādājuši pie Projekta 1.2. un 1.3. apakšdarbībām.

Izvērtējot iegūtos rezultātus, eksperimenti veikti ar divām perspektīvākām poliuretāna (PUR) līmēm – Kleiberit 507.0 un Kleiberit 501.8. Ar stiepes-bīdes testu (modificēts EN 205 standarts) noteikta līmējuma kvalitāte salīmētiem paraugiem tūlīt pēc impregnēšanas un pēc izžāvēšanas, līmes šuves sagrāve pētīta mikroskopiski. Slapju paraugu bīdes stiprība ir par 20-30% zemāka nekā sausiem paraugiem, taču stiprība atjaunojās pēc impregnētu paraugu izžāvēšanas. Atšķirības starp abām līmēm ir nelielas, ar nedaudz labāku rezultātu PUR 507.0.

Veikti eksperimenti par cikliskas novecošanās ietekmi uz līmējuma stiprību (pārbaudīti ~130 paraugi), rezultāti tiek apkopoti. Lai pārbaudītu līmes novecošanos, līmes plēves novecinātas kamerā UV starojumā, pēc 340, 500 un 700 h noteikta to mikrostiepes izturība (analizēti vairāk nekā 60 paraugi).  Dati liecina par straujāku līmes plēves 507.1 novecošanos pēc 340 h, taču pēc 700 h stiepes izturības rezultāti abām līmēm būtiski neatšķīrās.
Tālākiem eksperimentiem, pēc konsultēšanās ar ražotāju, izvēlēta līme Kleiberit 507.0.
Sagatavoti un tiek kondicionēti koksnes paraugi ar ražošanai raksturīgiem izmēriem, lai izgatavotā laboratorijas iekārtā iegūtu līmēti liektus paraugus ar rādiusiem, kuri visbiežāk izsauc lamelu delaminēšanos.

Darbība 1.3. Līmētu modeļparaugu impregnēšanas izpēte laboratorijā.

Noteikta līmējuma stiprība pēc impregnēšanas ar divām PUR un vienu PVA līmi salīmētiem paraugiem, preparāta šķīduma ietekme uz līmējumu salīdzināta ar ūdens ietekmi (testēti kopā 60 paraugi). Netika novērota statistiski būtiska biocīda ietekme uz līmējuma īpašībām.

Pārbaudīta līmējuma stiprība impregnētiem slapjiem un sausiem paraugiem, uzklājot abas PUR līmes trīs dažādos veidos – vienmērīgi uz visas virsmas, 2 vai 3 josliņu veidā. Bīdes testā katrs līmes uznešanas dizains ir raksturots ar vismaz 10 paraugiem, kopā pārbaudīti vairāk nekā 60 paraugi. Statistiski būtiska ietekme uz bīdes stiprību sausiem paraugiem ir tikai 3 līniju gadījumā, izmantojot PUR 507.0 līmi. Sagatavoti paraugi salīmēšanai ar izvēlēto līmi 507.0, to uzklājot dažādos veidos, lai noteiktu līmējuma stiprību pirms impregnēšanas.

Pētīti līmētu paraugu impregnēšanas kvalitāti ietekmējošies faktori.

Salīmēti paraugi impregnēti ar vakuuma-spiediena metodi, kvalitatīvi un kvantitatīvi analizēta vara (Cu) biocīda iesūkšanās. Noskaidrots, ka aplievā iesūcinātie šķīduma daudzumi ir ~2 reizes, bet Cu daudzumi ir ~7 reizes lielāki nekā kodolkoksnē.  Analizēta līmes šuves ietekme uz piesūcināšanas kvalitāti un Cu difūziju blakus esošās, no aplievas izgatavotās lamelās. Uzsākti darbi par 3 līniju dizaina ietekmi uz piesūcināšanu, novērtējot galu un sānu skaldņu ietekmi.