Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte"

09.11.2020.

 

Projektā "Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA "EKJU"" (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 17.07.2020.-17.10.2020. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 

  1. Analizētas īpašības 2019. gada augustā āra novecināšanas stendā uzliktiem pārklātiem priedes paraugiem (standarts LVS EN 927-3). Kopā tiek testētas 6 sērijas, katrā sērijā 5 paraugi ar virsmas izmēriem 65 × 150 mm. Paraugiem uznesta 1 un 2 kārtas melnas lineļļas krāsas (KME), 2 un 3 kārtas pelēkas lineļļas krāsas (KPE), kā arī 3 un 4 kārtas bioprodukta analoga (BP). Paraugiem tiek analizētas krāsas (optisko īpašību) un virsmas slapināšanas leņķa izmaiņas, novērtētas mikroplaisas un pigmentu saistīšanās. Pēc gada āra apstākļos kopējās krāsas izmaiņas visu pārklājumu gadījumā ir ļoti līdzīgas, un neatšķiras paraugiem ar dažādu uzklāto kārtu skaitu. Krāsas izmaiņas paraugiem ar lineļļas krāsām galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām krāsas gaišuma komponentē – paraugi kļuvuši tumšāki. Paraugi tiek kondicionēti, lai noteiktu virsmas ūdens slapināšanas īpašību izmaiņas. Vizuāli redzams, ka visu sēriju paraugiem ir izveidojušās lielākas vai mazākas koksnes plaisas, bet ar KME pārklātiem paraugiem ir izveidojušās plaisas arī pārklājuma slānī visā paraugu garumā pa gadskārtu robežām.
  2. Pabeigts mākslīgās novecināšanas kameras tests, kurā tādas pašas paraugu sērijas, kā āra testā, tika pakļautas LVS EN 927-6 standartā paredzētajai novecināšanas procedūrai, kas iekļauj ciklisku apstarošanu ar UV starojumu un tam sekojošu apsmidzināšana ar ūdeni. Testa ilgums bija 1000 stundas. Līdzīgi kā āra testā, arī kameras testā netika novērotas būtiskas atšķirības krāsu izmaiņās starp paraugu sērijām ar vienādiem pārklājumiem, bet dažādu pārklājuma kārtu skaitu. Mazākās krāsu izmaiņas konstatētas paraugiem ar pelēko lineļļas krāsu, bet KME un BP izmaiņas bija līdzīgas.
  3. Veikti eksperimenti, lai noskaidrotu koksnes mitruma ietekmi uz lineļļas krāsas iesūkšanos. Paraugi izturēti pie trīs dažādiem gaisa relatīvajiem mitrumiem (RH 65%, 75%, 85%) līdz līdzsvara mitruma sasniegšanai. Paraugu vidējie līdzsvara mitrumi attiecīgi bija 10,3%, 12,6% un 15,5%. Rezultātu lielās izkliedes dēļ nevar secināt, ka paaugstināts koksnes mitrums pētītajā intervālā būtiski uzlabo lineļļas krāsas iesūkšanos. Būtiskas atšķirības netika novērotas arī starp paraugu grupām ar radiālu paraugu virsmu un virsmu, pret kuru gadskārtas atradās zināmā leņķī. Toties tika novērota vidēji cieša korelācija starp paraugu masu, resp., blīvumu, un iesūkušos krāsas daudzumu - var secināt, ka vairāk krāsas iesūksies mazāk blīvas koksnes virsmā.
  4. Tika salīdzināta KME un  KPE žūšanas dinamika, sekojot ķīmiskā sastāva izmaiņām infrasarkanā starojuma absorbcijas spektros (FTIR-ATR). Šie rezultāti parāda, ka ar žūšanu saistītās ķīmiskās reakcijas pelēkajai lineļļas krāsai notiek ātrāk nekā melnajai. Tas varētu liecināt, ka pelēkajai lineļļas krāsai ir augstāka sikatīva efektivitāte.
  5. Izstrādāta metodika un sagatavoti paraugi cikliska aukstuma ietekmes novērtēšanai uz krāsas noturību, kā arī optimālo laika periodu novērtēšanai starp krāsas kārtas uznešanu, izlīdzināšanu un otrās kārtas uznešanu.

Projekta rezultāti prezentēti starptautiskā virtuālā konferencē "Materials Science and Applied Chemistry 2020" MSAC 23.10.2020. Sagatavota un iesniegta publikācija “Comparison of the efficiency of three primary driers during the auto-oxidation of alkyd and boiled linseed oil”.