Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte"

21.01.2021.

Projektā "Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA "EKJU"" (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 18.10.2020. līdz 17.01.2021. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Tika turpināts āra tests, kurā āra apstākļiem tiek pakļauti paraugi ar 3 dažādiem lineļļas (LE) pārklājumiem un katram pārklājumam ir divas paraugu sērijas ar atšķirīgu pārklājuma slāņu skaitu. Paraugiem tiek novērtētas krāsas un virsmas hidrofofitātes (slapināšanas leņķis) izmaiņas, plaisu veidošanās. Rezultāti tiks atspoguļoti noslēguma atskaitē. 

2. Tika veikta krāsas noturības izpēte laboratorijas apstākļos, izpētot cikliska aukstuma ietekmi uz krāsas noturību. Cikliskā aukstuma ietekmi uz paraugiem ar LE krāsas pārklājumu tika pārbaudīta, paraugus klimata kamerā “Binders-MKF 240” pakļaujot cikliskai sasaldēšanai (-20°C) un atkausēšanai (+20°C). Šis eksperiments tika veikts ar divām paraugu sērijām – vienai sērijai (s-sērija) paraugi visa eksperimenta laikā bija sausi, bet otrai (m-sērija) paraugus atkausēšanas cikla laikā 1h ar nokrāsoto virsmu uz leju  “peldinātāja” ūdenī, tādā veidā koksnes uzbriešanas dēļ pārklājumā radot papildus spriegumus. Paraugu krāsošanai izmantoja pelēko un melno LE krāsu, to uzklājot vienā vai divās kārtās. Katram variantam pārbaudīja  5 paraugus (kopā 40 paraugi). Pirms testa noteica uzklātos krāsas daudzumus; pirms un pēc mērcēšanas paraugus svēra; ar mikroskopu (palielinājums 10 ×) veica virsmas fotofiksāaciju, 

Rezultāti. Ar vienu melnās LE kārtu pārklātiem paraugiem jau pēc 2.cikla mikroskopā bija redzamas plaisas, bet tādas nebija veidojušas nedz ar 2 kārtām melnās LE, nedz ar pelēko LE (1 un 2 kārtām) pārklātiem paraugiem. Katrā mērcēšanas reizē palielinājās uzņemtā ūdens daudzums, bet mazāk ūdens uzņēma ardievām LE kārtām pārklātie paraugi. Mērcējot paraugus ar pelēko LE, tie uzņēma vairāk ūdens nekā ar melno LE pārklātie, taču žūšana caur pelēko lineļļas krāsu bija efektīvāka, paraugi nožuva ātrāk.  Nosakot virsmas hidrofobitāti pirms un pēc testa, atrasts, ka pirms testa gan paraugiem ar vienu, gan divām ar LE pārklātiem paraugiem ir augstā hidrofobitāta (30 s stabils virsmas kontaktleņķis > 90°). Testa beigās sausiem paraugiem kontaktleņķis bija palielinājies, kas skaidrojams ar lineļļas krāsas pakāpenisku tālāku polimerizēšanos. Savukārt mērcētiem paraugiem virsmas hidrofobitāte bija ievērojami samazinājusies, un vairs netika novērotas atšķirības starp ar pelēko un melno LE pārklātajiem paraugiem.

Secinājumi: rezultāti parādīja, ka apstākļos, kad ar lineļļu nokrāsotā virsma mitrā stāvoklī tiek pakļauta straujai sasalšanai, lineļļas krāsas spēja pasargāt virsmu no samitrināšanās ievērojami samazinās. Savukārt, sausas virsmas daudzkārtēja sasaldēšana nerada ar LE krāsas pārklātas virsmas hidrofobitātes pazemināšanos.

3. Tika veikta arī iekārtas tīrīšanas paņēmienu izpēte - Iekārtu tīrīšanai lineļļas izšķīdināšanai izstrādāta kompozīcija no divām virsmas aktīvām vielām (VAV), kas modificētas ar nātrija hidroksīda (NaOH) piedevu. Eksperimentāli optimizēta sastāva konmpozīcija, pārbaudīta temperatūras ietekme, izstrādāta tīrīšanas procedūra.

4. Lai noteiktu optimālos laika periodus starp krāsas kārtas uznešanu, noslaucīšanu un krāsas izlīdzināšanu (1 vai 2 kārtām) turpinās eksperimentālais darbs un rezultātu apkopošana.