SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

10.02.2021.

Periodā 01.11.2020-31.01.2021. veikti sekojoši darbi.

Pabeigta projekta aktivitāte 1.3 “Līmētu modeļparaugu impregnēšanas izpēte laboratorijā”, iegūti sekojoši rezultāti.

1)    Noskaidrotas līmes joslu izplūšanas īpatnības abiem izvēlētiem

1C-PUR adhezīviem atkarībā no koksnes mitruma. Iegūtās sakarības, izteiktas vienādojumu veidā, tiks pārbaudītas eksperimentāliem paraugiem.

2)    Noteikta līmētu paraugu bīdes stiprība atkarībā no adhezīva

uznešanas veida.  Atrasts, ka uznešanas dizainam ir būtiska ietekme uz bīdes stiprību gan slapjā, gan sausā stāvoklī, turklāt nav atšķirības, līmi uznesot divās vai trīs joslās.  Stiprība ir atkarīga no ar līmi nenoklātās laukuma platības.  Liekti līmētiem paraugiem delaminēšanās nenotiek, ja līmēšanas spiediens ir 1,0 MPa, bet spiediens 0,6 MPa nav pietiekams, īpaši PUR 501.8 gadījumā.

3)    Noskaidrota koksnes aplievas un kodolkoksnes ietekme uz šķīdumaabsorbciju un biocīda koncentrāciju koksnē. Biocīda daudzums aplievas lamellās ir divas reizes lielāks nekā kodolkoksnē.

4)    Noteikta adhezīva uznešanas dizaina ietekme uz ievadītā šķīdumaun biocīda daudzumu. Secināts, ka, uznesot līmi nevis vienlaidus kārtā, bet joslu veidā, uzlabojas šķīduma un biocīda iesūkšanās vidējās lamellās un attiecīgi – impregnēšanas kvalitāte, turklāt par 20-30% samazinās adhezīva patēriņš.

5)    Pētīta UV starojuma ietekme uz adhezīvu plēvju stiprību. Abupētīto adhezīvu plēvēm stiepes stiprība pēc 700 h novecināšanas bija samazinājusies par 70-80% no sākotnējās.Iegūtie eksperimentu rezultāti atspoguļoti divās datu kopās ( Nr. 3 un Nr. 4) un tiks izmantoti eksperimentālo paraugu izgatavošanai ražotnē un izpētei ar standarta metodēm.

Uzsākta aktivitāte 1.4 “Eksperimentālā izstrādē iegūto paraugu testēšana”.
1)    Analizēts biocīda (vara savienojumu) saturs rūpnieciskiimpregnētās liekti līmētās sagatavēs. Atrasts, ka biocīda koncentrācija vidējo lamellu vidusdaļā ir par kārtu zemāka, salīdzinot ar ārējām lamellām.

Tiek saskaņotas rekomendācijas projekta partnerim liekti līmētu un liekti līmētu impregnētu paraugu izgatavošanai ražotnē.